examenreglement

 1. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit examenreglement.
 2. De examenkandidaat moet ingeschreven staan bij Stichting Kuroshiro.
 3. Kyu-examens worden afgenomen door de eigen leraren, tenzij deze anders beslissen. Voor het afleggen van een dan-examen is toestemming van de leraren vereist.
 4. Het examengeld moet zijn voldaan voor aanvang van het examen.
 5. De examenkandidaat dient het voor het af te leggen examen minimaal vereiste aantal trainingen en stages/ wedstrijden te hebben gevolgd. Een en ander valt af te lezen uit het examenschema.
 6. De examenkandidaat dient het examen in principe af te leggen in een schone, witte karategi.
 7. De examenkandidaat dient tijdens het examen de kleur band te dragen behorend bij de kyu die hij/ zij op dat moment bezit.
 8. De uitslag van een examen kan zijn: – geslaagd (er mag voor één onderdeel een 5 worden behaald; de rest moet minstens 6 zijn) – niet geslaagd (meer dan één examenonderdeel een 5 of minder)
 9. De examenuitslag wordt direct na het examen bekend gemaakt en eventueel gemotiveerd.
 10. De uitslag van een examen kan niet ter discussie worden gesteld.
 11. De leraren kunnen in uitzonderlijke gevallen een kyu toekennen zonder dat daarvoor een examen hoeft te worden afgelegd.De kandidaat heeft, na een met succes afgelegd examen, recht op een diploma waarop de behaalde kyu staat vermeld.
 12. Over eventuele uitzonderingen op bovenstaande regels beslissen de leraren.