reglement

 1. In de dojo wordt Shotokan karate beoefend.
 2. Over toelating van deelnemers en toeschouwers wordt beslist door de leraren en het bestuur. Er kunnen voorwaarden worden gesteld zoals een minimum of een maximum leeftijd, lidmaatschap van een overkoepelende bond of vereniging etc. Dergelijke voorwaarden – en eventuele uitzonderingen hierop – worden door het bestuur vastgesteld en kunnen periodiek worden gewijzigd. Voor deelname aan activiteiten van Stichting Kuroshiro is een financiële bijdrage verschuldigd van €20 per maand. De betaling van de financiële bijdrage geschiedt middels tien maandelijkse automatische afschrijvingen. Een deelnemer kan uitsluitend middels een schriftelijke kennisgeving, gericht aan het bestuur van Stichting Kuroshiro, kenbaar maken niet langer deel te willen nemen aan activiteiten van Stichting Kuroshiro. De opzegtermijn is een maand. Deelname aan de activiteiten van Kuroshiro is uitsluitend mogelijk na het voldoen van de vastgestelde bijdragen en een correcte en volledige inschrijving, bekrachtigd door een handtekening. Aspiranten en gasten kunnen met instemming van de leraar hiervan tijdelijk worden uitgezonderd.
 3. Verstrekte persoonsgegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie. De leraren bepalen in welke groep of les een deelnemer wordt ingedeeld. Deelnemers worden geacht een les van begin tot eind te volgen. Wie niet tijdig aanwezig is kan slechts met instemming van de leraar alsnog aan de les deelnemen. Wanneer activiteiten ontplooid worden die buiten de reguliere lessen vallen, kan voor deelname hieraan een extra financiële bijdrage verschuldigd zijn. Er kunnen ook nadere voorwaarden gesteld worden aan toelating tot dergelijke activiteiten.
 4. Karate-do is bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de beoefenaar. Alleen in geval van nood mag het voor zelfverdediging of hulp aan anderen worden gebruikt. Misbruik leidt tot definitieve ontzegging van deelname aan door Stichting Kuroshiro ontplooide activiteiten.
 5. Van deelnemers wordt verwacht dat ze respect voor zichzelf en anderen en voor de tradities van karate-do tonen. Dit wordt specifiek uitgedrukt door het groeten op de daarvoor vastgestelde momenten (volgens reigi, de etiquette), waarmee tevens een houding van toewijding en concentratie wordt bevorderd. Verder houdt dit in dat een deelnemer: – gekleed is in een schone, witte karate-gi (dames dragen bovendien een wit shirt onder de jas) – aandacht besteedt aan zijn persoonlijke hygiëne – niet deelneemt indien hij/zij een besmettelijke ziekte draagt – nagels van handen en voeten kort en glad houdt – geen sieraden, haarspelden of andere zaken draagt die voor training overbodig zijn en bovendien een verwonding kunnen veroorzaken.
 6. Deelnemers dienen gehoor te geven aan de aanwijzingen van de leraren of diens plaatsvervanger(s) en orde en discipline te bewaren zodat het verloop van de les niet verstoord wordt en de omstandigheden worden geschapen waarin door alle deelnemers met volle inzet en concentratie kan worden getraind. Bij onvoorziene afwezigheid van een leraar wordt de hoogstgegradueerde aanwezige deelnemer als sempai geacht de taak van plaatsvervanger op zich te nemen.
 7. Op examens is het examenreglement van toepassing. Dit reglement en de hoogte van het examengeld worden door het bestuur vastgesteld. Over toelating tot examens beslissen de leraren.
 8. Elke deelnemer blijft persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen gezondheid en bezittingen en voor schade die hij veroorzaakt. Hij/zij wordt geacht zelf vast te stellen of hij/zij in medische zin tot deelname in staat is, en de leraar hiervan op de hoogte te stellen. Als hij/zij dat niet is, of bij twijfel, dient het advies van een arts of andere deskundige te worden ingewonnen en opgevolgd. In ieder geval wordt een medische keuring voor aanvang dringend aanbevolen. In voorkomende gevallen kan een deelnemer door een leraar de toegang tot de les worden ontzegd totdat uit een medische verklaring blijkt dat hij/zij op verantwoorde wijze aan de les kan deelnemen.
 9. Handelen in strijd met het deelnemersreglement of andere misdragingen kunnen onmiddellijke schorsing danwel definitieve ontzegging van deelname aan door Stichting Kuroshiro ontplooide activiteiten tot gevolg hebben. Deze disciplinaire maatregelen kunnen uitgaan van de leraren of van het stichtingsbestuur. Een deelnemer die een disciplinaire maatregel opgelegd heeft gekregen, heeft geen recht op restitutie van betaalde bijdragen en indien van toepassing zal veroorzaakte schade op hem/haar verhaald worden.
 10. Mocht zich een situatie voordoen waarin noch in de stichtingsstatuten, noch in het deelnemersreglement, noch in het examenreglement voorzien is, dan ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij het stichtingsbestuur. De reglementen kunnen tussentijds gewijzigd worden.
 11. Bij deelname wordt instemming met de geldende reglementen verondersteld.